Eich math o gynllun


Mae yna ddau fath o gynllun ad-dalu, Cynllun 1 a Chynllun 2.

Mae deal y math o gynllun yn bwysig gan ei fod yn pennu'r lefel incwm y byddwch yn dechrau ad-dalu eich benthyciad a’r gyfradd llog sydd yn berthnasol. Ni all y math(au) o gynllun sydd gennych ei newid.

Os oes gennych fenthyciad ar gyfer cwrs yn dechrau o 1 Medi 2012, bydd gennych fenthyciad Cynllun 2. Er hynny, os yr ydych eisoes wedi cymryd benthyciad ar gyfer cwrs wnaeth ddechrau cyn 1 Medi 2012, beth hefyd gennych fenthyciad Cynllun 1.

Faint fyddwch chi’n ei ad-dalu

Mae’r swm yr ydych yn ei ad-dalu i bob math cynllun yn dibynnu ar eich incwm. Bydd eich cyflogwr yn gwneud un cyfrif o 9% felly ond un swm ad-dalu fydd yn ymddangos ar eich slip-cyflog.
Trothwy’r ad-daliad ar gyfer Cynllun 1 yw £18,330 ac ar gyfer Cynllun 2 mae’r trothwy yn £25,000.
Felly, os yr ydych yn ennill

  • llai na £18,330 ni fyddwch yn gwneud unrhyw ad-daliadau o gwbl.
  • rhwng £18,330 a £25,000 caiff eich ad-daliad ei osod i’ch benthyciad Cynllun 1.
  • mwy nag £25,000 caiff eich ad-daliad ei wasgaru ar draws eich benthyciadau Cynllun 1 a 2.

Mae’r tabl isod yn dangos sut ciaff symiau ad-daliad eu rhannu a’u gosod i bob math o gynllun pan rydych yn talu y ddau fenthyciad sef Cynllun 1 a Chynllun 2.

Eich incwm Swm i’w dalu i fenythciad Cynllun 1 Swm i’w dalu i fenythciad Cynllun 2 Cyfanswm misol i’w dalu i bob benthyciad
Hyd at £18,330 (trothwy incwm Cynllun 1) £0 £0 £0
£21,000 £20 y mis £0 £20 y mis
£23,000 £35 y mis £0 £35 y mis
£25,000 (trothwy incwm Cynllun 2) £50 y mis £0 £50 y mis
£27,000 £50 y mis £15 y mis £65 y mis
£30,000 £50 y mis £37 y mis £87 y mis

Llog


Cynllun 1
Y gyfradd llog fydd y Mynegai Prisiau Manwerthu neu 1% uwch y gyfradd sylfaenol uchaf o grwp o fanciau wedi eu henwebu (Cyfradd Sylfaenol Banc) neu pha bynnag un sydd is. Caiff y gyfradd llog ei osod ar 1 Medi bob blwyddyn, er gall newidiadau hefyd ddigwydd yn ystod y flwyddyn. Am ragor o wybodaeth, ymwelwch â www.studentloanrepayment.co.uk


Cynllun 2
Caiff y swm o log a godir ei selio ar gyfradd y chwyddiant (RPI Mawrth) a bydd yn amrywio yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Am fwy o wybodaeth gwelwch Faint ydw i i’w ad-dalu?

Dod at ddiwedd eich ad-daliadau


Wedi diwedd y flwyddyn dreth, bydd HMRC yn rhoi gwybod i ni faint yr ydych wedi ei ad-dalu drwy’r system dreth ar gyfer y flwyddyn ariannol honno. Gan ein bod ond yn derbyn hyn yn flynyddol, mae’n debygol y byddwch yn ad-dalu mwy na’r hyn sydd mewn dyled gennych.

I atal hyn, gallwch newid i ad-dalu drwy ddebyd uniongyrchol, os yr ydych yn amcangyfrif y byddwch yn ad-dalu eich benthyciad o fewn dwy flynedd. Mae hyn ffordd haws a mwy cywir i ad-dalu.

Er hynny, os oes gennych fenthyciad Cynllun 1 a Chynllun 2 ni allwch newid i ad-daliadau debyd uniongyrchol hyd nes bod un math o fenthyciad wedi ei dalu’n llawn. Unwaith eich bod wedi talu un math o gynllun yna gallwch newid i daliadau debyd uniongyrchol yn y ddwy flynedd olaf o’r cynllun sy’n bodoli.

Os yr ydych yn meddwl eich bod yn gymwys cysylltwch gyda ni ar: 0300 100 0370 (Llun i Gwener 8am – 6pm).  Os yr ydych dramor yna ffoniwch +44 141 243 3660.

Rhannu’r dudalen yma: