Datrys faint sydd angen i chi ad-dalu


Bydd eich cyflogwr yn cymryd ad-daliadau yn awtomatig oddi wrth eich cyflog os bod eich incwm, cyn treth, dros drothwy’r DU. Y trothwy presennol ar gyfer ad-daliad yw £25,725 y flwyddyn, £2,143 y mis neu £494 yr wythnos. Rydych chi’n talu 9% o’ch incwm dros y trothwy. Er enghraifft, os yr ydych yn cael eich talu’n fisol ac yn ennill £2,250 cyn treth byddwch yn ad-dalu 9% o’r gwahaniaeth rhwng beth yr ydych yn ennill a beth ydy’r trothwy. Bydd eich slipiau cyflog yn dangos faint sydd wedi cael ei ddidynnu.

Os yr ydych yn hunangyflogedig byddwch yn talu drwy hunan asesiad.

Mae’r tabl canlynol yn rhoi rhai esiamplau o’r hyn y gallai eich ad-daliadau i fod:

Incwm bob blwyddyn cyn treth Cyflog misol Swm ad-dalu misol bras
£25,725 £2,083 £0
£27,000 £2,250 £9
£30,000 £2,500 £32
£33,000 £2,750 £54
£35,000 £2,916 £69
£40,000 £3,333 £107

£2,250 - £2,143 = £107

9% of £107 = £9

Felly byddai eich ad-daliad benthyciad myfyriwr yn £9 yn y mis hwnnw.

Caiff ad-daliadau eu cymryd os byddwch yn mynd dros y trothwy wythnosol neu fisol ar unrhyw adeg o’r flwyddyn, er enghraifft os byddwch yn gweithio trosamser neu’n cael bonws. Os bod eich incwm yn newid, naill ai yn codi neu’n gostwng, bydd eich symiau ad-dalu yn newid i adlewyrchu hyn. Os yr ydych yn gorffen gweithio, bydd eich ad-daliadau yn dod i ben hyd nes byddwch yn ail-ddechrau gweithio a bod eich incwm dros y trothwy ad-dalu.

Os ar ddiwedd y flwyddyn dreth, mae eich incwm wedi bod o dan £25,725, gallwch gysylltu gyda SLC i wneud cais am ad-daliad.

Cofiwch, rydym ond yn derbyn eich ad-daliadau oddi wrth HMRC wedi diwedd y flwyddyn dreth. Felly mae’n bwysig eich bod yn cadw dogfennau fel slipiau-cyflog a P60au fel y gallwch fonitro eich balans.

Er hynny, os yr ydych yn bwriadu mynd dramor i deithio, gweithio neu i astudio, efallai bydd dal yn rhaid i chi wneud ad-daliadau yn uniongyrchol i ni.


Os oes gennych fenthyciad Cynllun 1 a hefyd 2


Os oes gennych fenthyciadau wedi eu cymryd am gwrs yn dechrau cyn 1 Medi 2012 (Cynllun 1) a chwrs arall yn dechrau wedi 1 Medi 2012 (Cynllun 2), dylech ddarllen y wybodaeth yn Beth os oes gennyf fenthyciad Cynllun 1 a hefyd Cynllun 2? Bydd hyn yn esbonio sut bydd ad-daliadau yn cael eu dyrannu i bob un balans benthyciad.

Incwm arall


Os yr ydych yn talu drwy dreth hunan asesiad, bydd HMRC hefyd yn cynnwys incwm anenilledig, er enghraifft, llog ar stociau, cyfranddaliadau neu gynilion, os ydy’n fwy na £2,000 y flwyddyn. Os oes gennych y ddau fath o fenthyciad dylech ddarllen y wybodaeth a ddengys yn Beth os oes gennyf fenthyciad Cynllun 1 hefyd Cynllun 2? ar sut caiff eich ad-daliadau eu dyranu i bob un balans benthyciad.

Os yr ydych yn mynd dros y môr


Os yr ydych yn bwriadu teithio, gweithio neu astudio dros y môr am fwy na tri mis, wedi i chi fod i’w ad-dalu, rhaid i chi adael i ni wybod. Bydd eich taliadau misol yn parhau i fod yn ddyledus os bod eich incwm yn uwch na’r trothwy ad-dalu ar gyfer eich gwlad pen taith. Am fwy o wybodaeth ar sut i ad-dalu darllenwch adran ad-dalu o dramor.

Llog

Codir llog arnoch o’r diwrnod caiff eich taliad cyntaf ei wneud hyd nes bod eich benthyciad wedi ei ad-dalu yn llawn neu wedi ei ganslo. Caiff y gyfradd llog ar eich benthyciad ei ddiweddaru unwaith y flwyddyn ym mis Medi, a golyga hyn y gallai gynyddu neu leihau.

Caiff y gyfradd llog y byddwch yn ei dalu ei seilio ar:

  1. fynegai Pris Manwerthu'r DU (RPI) - sydd ar hyn o bryd yn 3.3%; ac
  2. eich amgylchiadau.

Eich amgylchiadau Llog
Tra eich bod yn astudio Myfyrwyr llawn-amser – Tra eich bod yn astudio a hyd at 6 Ebrill wedi i chi orffen neu adael eich cwrs.
Myfyrwyr rhan-amser
– Tra eich bod yn astudio, hyd at Ebrill; wedi gadael eich cwrs neu yr Ebrill bedair blynedd wedi dechrau eich cwrs, pa un bynnag sydd yn dod gyntaf.
Mynegai Prisiau Manwerthu (RPI) plws 3% = (6.1%)
Unwaith i chi adael eich cwrs O 6 Ebrill wedi gadael eich cwrs hyd nes bod y benthyciad wedi ei dalu’n llawn Caiff y llog ei selio ar eich incwm:
  • 25,725 neu’n llai = RPI
  • rhwng £25,725 a £46,305 = RPI plws hyd at 3% yn dibynnu ar eich incwm
  • dros £46,305 = RPI plws 3%
Os nad ydych yn diweddaru eich manylion Os nad ydych yn ymateb i’n gofynion am wybodaeth neu dystiolaeth. Caiff RPI plws 3% ei ychwanegu i’ch benthyciad, beth bynnag yw eich incwm, hyd nes bod gennym yr holl wybodaeth sydd angen arnom.

Caiff y ffigwr RPI ei ddiweddaru ym mis Medi wedi ei seilio ar ffigwr RPI ym mis Mawrth y flwyddyn honno.

Defnyddiwch y ‘teclyn’ llog i ddarganfod faint o log efallai byddwn yn ei godi. Mae hyn wedi ei selio ar y cyfradd llog ar 1 Medi 2018 ac eich incwm blynyddol disgwyliedig.

Am ragor o wybodaeth, ymwelwch â  GOV.UK.Enghraifft:

Felly os mae’r RPI yn 3.3% ar gyfer 2018/19, dyma rai esiamplau o’r cyfradd llog a fyddai’n berthnasol, wedi eu selio ar incwm:

Incwm Cyfradd llog
£25,725 RPI yn unig = 3.3%
£35,725 RPI plws 1.5% = 4.8%
£46,305 RPI plws 3% = 6.3%

Cael eich codi mwy nag un radd o log yn yr un mis


Gall hyn ddigwydd os oes gennych ddau neu fwy o fenthyciadau Cynllun 2 ar gyfer gwahanol gyrsiau.

Er enghraifft, os wnaethoch ddechrau a gadael cwrs cyn 6ed o Ebrill 2017 yna dechrau ar gwrs newydd wedi hynny – a chymryd benthyciad am bob un o’r cyrsiau hynny – cewch eich codi:

  • gradd o RPI ar gyfer y benthyciad oddi wrth eich cwrs cyntaf o 6ed Ebrill wedi i chi adael y cwrs hyd at 5ed Ebrill 2018; a
  • chyfradd o RPI + 3% (6.3%) ar gyfer y benthyciad o’ch ail gwrs hyd nes yr Ebrill yn dilyn ble wnaethoch gwblhau neu adael eich ail gwrs.

Cyfradd llog hanesyddol


Mae'r cyfraddau yn y tabl isod ar gyfer benthyciadau Cynllun 1 yn unig ac, oni nodir yn wahanol, maen nhw'n berthnasol i'r cyfnod rhwng 1 Medi a 31 Awst ar gyfer y blynyddoedd a nodir.


Blwyddyn Cyfradd llog
2018/19 RPI (3.3%) + 3% = (6.3%)
2017/18 RPI (3.1%) + 3% = (6.1%)
2016/17 RPI (1.6%) + 3% = (4.6%)
2015/16 RPI (0.9%) + 3% = (3.9%)
2014/15 RPI (2.5%) + 3% = (5.5%)
2013/14 RPI (3.3%) + 3% = (6.3%)
2012/13 RPI (3.6%) + 3% = (6.6%)

Rhannu’r dudalen yma: