Os yr ydych yn gyflogedig


1

Os yw eich incwm dros y trothwy o £25,000 y flwyddyn, £2,083 y mis neu’n £480 yr wythnos bydd eich cyflogwr yn tynnu 9% o’ch incwm uwch y trothwy yn awtomatig o’ch cyflog ynghyd â threth ac Yswiriant Gwladol. Bydd y swm ad-dalu benthyciad myfyriwr a gymrwyd yn cael ei ddangos ar eich slip talu. Am ragor o wybodaeth ar faint yr ad-daliadau, darllenwch yr adran Faint ydw i’n ad-dalu?


2

Employer graphic

Eich cyflogwr sy’n dweud wrth Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) faint o fenthyciad myfyriwr yr ydych wedi ei ad-dalu.

3

HM Revenue & Customs and Student Loans company logo

Ar ddiwedd y flwyddyn dreth, bydd HMRC yn dweud wrthym faint yr ydych wedi ei ad-dalu am y flwyddyn honno.

4

Student Loans Company logo

Byddwn yn rhoi’r ad-daliadau yr ydych wedi eu gwneud at eich balans ac yn datrys y llog sydd i’w ychwanegu. Am ragor o wybodaeth ar log, darllenwch yr adran Faint yr ydwyf i’w ad-dalu?

Os yr ydych yn hunan asesu


1

Os yr ydych yn hunan asesu (er enghraifft rydych yn hunan gyflogedig ac mae eich incwm dros £25,000 y flwyddyn byddwn yn ad-dalu ar yr un amser yr ydych yn talu eich treth.


2

Pan rydych yn llenwi eich dychweliad treth dylech nodi bod gennych fenthyciad myfyriwr. Bydd HMRC yna’n cyfrifo faint dylech ad-dalu ar sail eich incwm am y flwyddyn dreth.

3

HM Revenue & Customs and Student Loans company logo

Bydd HMRC yn eich hysbysu gyda chyfanswm eich rhwymedigaeth treth am y flwyddyn a fydd yn cynnwys unrhyw ad-daliadau benthyciad treth rydych i’w gwneud. Byddwch yn ad-dalu HMRC yn uniongyrchol.


4

HM Revenue & Customs and Student Loans company logo

HMRC fydd yn dweud wrthym cyfanswm yr ad-daliadau benthyciad myfyriwr yr ydych wedi eu gwneud yn y flwyddyn dreth. Caiff y wybodaeth yma ei derbyn ar wahân, ac yn hwyrach, na’r wybodaeth am ad-daliadau yr ydych yn ei wneud drwy PAYE.

5

Student Loans Company logo

Byddwn yn rhoi’r ad-daliadau yr ydych wedi eu gwneud at eich balans ac yn datrys y llog sydd i’w ychwanegu. Am ragor o wybodaeth ar log, darllenwch yr adran Faint yr ydwyf i’w ad-dalu?

Pryd sydd angen i mi ddechrau ad-dalu?


Os wnaethoch astudio cwrs llawn-amser mae’n amser i chi ddechrau ad-dalu eich benthyciad yn yr Ebrill wedi i chi orffen neu adael eich cwrs.

Os wnaethoch astudio cwrs rhan-amser, mae’n amser i chi ddechrau ad-dalu:

  • yn yr Ebrill bedair blynedd wedi dechrau eich cwrs, neu
  • yn yr Ebrill wedi i chi orffen neu adael eich cwrs,

pa un bynnag sydd yn dod yn gyntaf.

Gwneud ad-daliadau ychwanegol


Gallwch wneud ad-daliadau gwirfoddol ar unrhyw adeg. Ni fydd unrhyw ad-daliadau gwirfoddol y gwnewch yn effeithio ar y swm a gesglir drwy’r system dreth. Felly, or yr ydych yn gyflogedig ac yn ennill dros y trothwy, bydd eich cyflogwr yn parhau i gymryd ad-daliadau o’ch cyflog. Os yr ydych yn ad-dalu drwy hunan asesiad, byddwch yn dal i orfod ad-dalu y swm sydd wedi ei seilio ar eich incwm ar gyfer y flwyddyn.

Os y gwnewch ad-daliad gwirfoddol, ni fyddwch yn:

  • cael eich codi ffi ad-dalu cynnar
  • gallu cael ad-daliad o unrhyw symiau a ad-dalwyd gennych.

Gallwch ddarganfod rhagor am y dulliau gwahanol o ad-daliad sydd ar gael a sut mae gwneud ad-daliad gwirfoddol.

Darganfod balans eich benthyciad


Os yr ydych wedi gadael eich cwrs neu wedi graddio ac ar fin ad-dalu, gallwch fewngofnodi a gweld eich balans ar-lein

Mae hefyd Cyfrifiannell Balans i weld faint sydd gennych yn weddill i’w ad-dalu gan ddefnyddio eich slipiau cyflog mwyaf diweddar neu wybodaeth hunan asesiad.

Os yr ydych yn mynd tramor?


Os yr ydych yn bwriadu teithio neu weithio dramor am fwy na 3 mis efallai y bydd dal rhaid i chi wneud ad-daliadau’n uniongyrchol i ni. Am ragor o wybodaeth ar sut mae ad-dalu darllenwch yr adran ad-dalu o dramor

Pryd byddaf yn derbyn datganiad?


Yn yr Ebrill cyn i chi ddechrau ad-dalu eich benthyciad, byddwn yn anfon datganiad i chi yn dweud faint o ddyled sydd arnoch ar yr adeg hynny.

Unwaith y byddwch yn dechrau ad-dalu eich benthyciad byddwn yn anfon datganiad i chi yn dangos yr ad-daliadau a gesglir. Gallai amseriad y datganiad yma amrywio yn dibynnu ar pryd y byddwn yn derbyn y wybodaeth yma oddi wrth HMRC.

Os yr ydych yn ad-dalu o dramor, byddwn yn anfon datganiad i chi bob blwyddyn yn dangos yr ad-daliadau yr ydych wedi eu gwneud yn uniongyrchol i ni.

Dod i ddiwedd eich ad-daliadau


Wedi diwedd y flwyddyn dreth, mae HMRC yn rhoi gwybod i ni faint yr ydych wedi ei ad-dalu drwy’r system dreth ar gyfer y flwyddyn ariannol honno. Gan ein bod ond yn derbyn hyn yn flynyddol, mae’n debygol y byddwch yn ad-dalu mwy na’r hyn sydd arnoch. I atal hyn, talwch sylw penodol i’ch ad-daliadau fel y gallwch:
  • newidwch i ad-dalu drwy ddebyd uniongyrchol (ar gael os oes disgwyl i chi orffen ad-dalu rhwng 4 a 23 mis)
  • gofyn am ffigwr setliad i dalu eich benthyciad yn llawn (gallwch wneud hyn ar unrhyw adeg)

I wneud y naill cysylltwch gyda ni ar: 0300 100 0370 (Llun i Gwener 8am – 6pm). Os yr ydych dramor ffoniwch +44 141 243 3660. Gallwch newid i ddebyd uniongyrchol os oes gennych fenthyciad Cynllun 1 a hefyd Cynllun 2. Darllenwch yr adran Beth os oes gennyf fenthyciad Cynllun 1 a Chynllun 2? am fwy o wybodaeth.

Caniatau rhywun arall i ymdrin â’ch cyfrif


Mae Deddf Gwarchod data yn ein hatal ni rhag trafod eich cyfrif gydag unrhyw un arall ond y chi. Er hynny, gallwch enwebu person i ymdrin â’ch cyfrif ar eich rhan.

Gallwch rhoi’r awdurdod yma i ni mewn ddwy ffordd:

Hawl i Rannu
Mae hyn yn awdurdod ysgrifenedig neu lafar sydd yn caniatau i ni drafod gwybodaeth eich cyfrif (eithrio manylion banc) i berson yr ydych wedi ei enwebu.

Pwer Atwrnai
Mae hyn yn ddogfen gyfreithiol swyddogol lle allwch ganiatáu atwrnai i drydydd barti i ryddhau neu ddiweddaru gwybodaeth yn ymwneud â’ch cyfrif.

Am ragor o wybodaeth ar sut i osod Hawl i Rannu neu Pŵer Atwrnai darllenwch yr adran Gadael i eraill fyned eich cyfrif.

Pryd caiff benthyciadau eu canslo?


Caiff unrhyw falans sydd yn weddill ei /ganslo:

  • 30 mlynedd ar ôl i chi ddod yn gymwys i ad-dalu
  • Os yr ydych yn dod yn anabl neu’n barhaol yn methu gweithio
  • Os yr ydych yn marw

Benthyciad Dysgwr Uwch canslo
Os yr ydych yn ymgymryd â Diploma Mynediad i HE ac yna’n mynd ymlaen i gwblhau cymhwyster HE caiff y balans sydd yn weddill ar eich Benthyciad Dysgwr Uwch ei ddileu. I fod yn gymwys ar gyfer y dileu yma rhaid i chi fod wedi cwnlhau y ddau gwrs yn llawn. Nid oes angen i chi gymryd benthyciad ar gyfer y cwrs HE. Er hynny, rhaid iddo fod yn gymwys ar gyfer ariannu gan Gyllid Myfyrwyr Lloegr.

Cymru yn unig – cansliad rhannol o Fenthyciad Cynnal
Os yr ydych am gymryd neu wedi cymryd Benthyciad Cynnal gan Gyllid Myfyrwyr Cymru am gwrs llawn-amser ers y flwyddyn academaidd 2010/11, gallai Llywodraeth Cymru ganslo fyny hyd at £1,500 oddi ar falans eich benthyciad myfyriwr pan fyddwch yn dechrau ad-dalu. Am fanylion pellach ewch i www.studentloanrepayment.co.uk

Rhannu’r dudalen yma: