Os yr ydych yn mynd dros y môr


Os yr ydych yn gadael y DU am fwy na tri mis, wedi eich bod yn ddyledus i ad-dalu bydd angen i chi gwblhau Ffurflen Asesiad Incwm Tramor fel y gallwn gyfrifo unrhyw ad-daliadau.

Ar y Ffurflen Asesu Incwm Tramor dylech ein darparu gyda manylion o’ch amgylchiadau ac incwm. Bydd hefyd angen i chi ddarparu tystiolaeth o’ch incwm neu sut yr ydych yn cefnogi eich hun.

Yna byddwn yn anfon amserlen ad-dalu i chi yn dangos faint sydd angen i chi dalu bob mis..

Ffurflen Asesu Incwm Tramor

Tystiolaeth sydd yn gallu cael ei gyflwyno gyda Ffurflen Asesu Incwm Tramor

Mae’r asesiad yn ddilys am 12 mis felly os yr ydych yn parhau i fod tramor pan mae eich amserlen gyfredol yn dod i ben, bydd angen i chi gwblhau ffurflen arall.

Rhaid i chi ddweud wrthym os ydy eich enw neu fanylion cyswllt yn newid fel y gallwn gysylltu gyda chi gyda gwybodaeth bwysig am eich benthyciad neu ad-daliadau.

Faint fyddwch yn ei ad-dalu?


Byddwn yn talu 9% ar unrhyw incwm dros y trothwy ad-dalu ar gyfer y wlad yr ydych yn byw ynddi. Oherwydd y gwahaniaethau mewn costau byw, fe allai trothwy ad-dalu mewn gwlad arall fod yn wahanol i drothwy’r DU. Rydym yn diweddaru’r trothwyon bob blwyddyn ac yn cymryd i ystyriaeth y newidiadau mewn pris. Gwelwch trothwyon tramor am ragor o wybodaeth.

Defnyddiwn y cyfradd cyfnewid ar gyfartaledd ar gyfer blwyddyn galendar blaenorol y DU i gyfrifo eich incwm mewn sterling. Yna fe fydd hyn yn pennu eich amserlen ad-dalu.

Llog


Codir llog arnoch o’r diwrnod caiff eich taliad cyntaf ei wneud hyd nes bod eich benthyciad wedi ei ad-dalu yn llawn neu wedi ei ganslo. Caiff y gyfradd llog ar eich benthyciad ei ddiweddaru unwaith y flwyddyn ym mis Medi, a golyga hyn y gallai gynyddu neu leihau.

Caiff y gyfradd llog y byddwch yn ei dalu ei seilio ar:

  1. fynegai Pris Manwerthu'r DU (RPI) - sydd ar hyn o bryd yn 3.3%; ac
  2. eich amgylchiadau.


Eich amgylchiadau Llog
Tra eich bod yn astudio Myfyrwyr llawn-amser - Tra eich bod yn astudio a hyd at 6 Ebrill wedi i chi orffen neu adael eich cwrs.

Myfyrwyr rhan-amser – Tra eich bod yn astudio, hyd at Ebrill; wedi gadael eich cwrs neu yr Ebrill bedair blynedd wedi dechrau eich cwrs, pa un bynnag sydd yn dod gyntaf..
Mynegai Prisiau Manwerthu (RPI) plws 3%
Unwaith i chi adael eich cwrs O 6 Ebrill wedi gadael eich cwrs hyd nes bod y benthyciad wedi ei dalu’n llawn RPI plws hyd at 3% yn dibynnu ar eich incwm. Bydd y trothwyon incwm dramor yn wahanol i’r rheiny yn y DU i gymryd ystyriaeth y gwahaniaethau mewn costau byw. Caiff trothwyon am bob gwlad eu pennu gan ddata World Bank data. Gwelwch trothwyon tramor am ragor o wybodaeth.
Os nad ydych yn diweddaru eich manylion Os nad ydych yn ymateb i’n gofynion am wybodaeth neu dystiolaeth. Caiff RPI plws 3% ei ychwanegu i’ch benthyciad, beth bynnag yw eich incwm, hyd nes bod gennym yr holl wybodaeth sydd angen arnom.

Caiff y ffigwr RPI ei ddiweddaru ym mis Medi wedi ei seilio ar ffigwr RPI ym mis Mawrth y flwyddyn honno.

Darganfod balans eich benthyciad


Os yr ydych wedi gadael eich cwrs neu wedi graddio ac ar fin ad-dalu, gallwch fewngofnodi a gweld eich balans ar-lein

Mae hefyd Cyfrifiannell Balans i weld faint sydd gennych ar ôl i’w ad-dalu. Bydd angen eich slipiau cyflog mwyaf diweddar neu wybodaeth hunan asesiad. Mae hyn yn bwysig gan ni fyddwn yn gwybod beth yr ydych wedi ei ad-dalu hyd wedi’r flwyddyn dreth bresennol orffen.

Os bod eich incwm yn newid tra eich bod dramor


Fel arfer caiff eich swm ad-dalu rhestredig ei osod am gyfnod o 12 mis. Er hynny, gallwch wneud cais am ailasesiad ar unrhyw adeg os:

  • bod lefel eich incwm yn newid
  • rydych yn symud rhwng gwledydd gyda throthwyon gwahanol.

    Os ydy’r naill yma yn berthnasol ac rydych yn dymuno cael eich ail-asesu, cysylltwch gyda ni ar +44 141 243 3660.

Os nad ydych yn cadw mewn cysylltiad gyda ni


Tra eich bod allan o’r DU, rhaid i chi gadw eich manylion cyfrif wedi eu diweddaru. Os na wnewch chi hyn, efallai codir swm penodedig arnoch a allai fod yn uwch na’r swm ad-dalu sydd yn ddyledus wedi ei seilio ar eich gwir incwm. Efallai y byddwn hefyd yn gofyn i chi i dalu swm cyfan y benthyciad, a llog hefyd a chosbedigaethau, mewn un lwmp-swm.

Os nad ydych yn ymateb i’n gofynion am wybodaeth neu dystiolaeth, caiff llog ei godi ar falans eich benthyciad at RPI+3% hyd nes byddwn yn derbyn y wybodaeth sydd ei hangen arnom.

Caniatáu i rywun arall i ddelio gyda’ch cyfrif


Mae Deddf Gwarchod Data yn ein hatal ni rhag trafod eich cyfrif gydag unrhyw un arall ond y chi. Er hynny, gallwch enwebu person i ddelio gyda’ch cyfif ar eich rhan. Gall hyn fod yn ddefnyddiol iawn pan rydych dramor.

Gallwch rhoi’r awdurdod yma mewn dwy ffordd:

Hawl i Rannu
Mae hyn yn awdurdodiad ysgrifendig neu ar lafar sydd yn caniatáu i ni drafod gwybodaeth eich cyfrif (eithrio manylion banc) i berson yr ydych wedi ei nomineiddio.

Pwer Atwrnai
Mae hyn yn ddogfen gyfrieithol swyddogol lle gallwch gael grant atwrnai i drydydd parti i ryddhau neu ddiweddaru gwybodaeth sydd yn ymwneud â’ch cyfrif.

Am ragor o wybodaeth ar sut i osod Hawl i Rannu neu Pŵer Atwrnai darllenwch yr adran Gadael i eraill fyned eich cyfrif.

Rhannu’r dudalen yma: